Πρόγραμμα Κανονισμού (Ε.Κ. 2080/05)

Περίοδος 2006-2009 Στα πλαίσια των ευεργετικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 2080/ 2005, της Δ/νσης ΠΑΠ – ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ, τμήματος Ελαίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Κορινθίας, μέσα από χρηστή διαχείριση του παραπάνω προγράμματος υλοποίησε στη τριετία 2006 – 2009 μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν συμβάλλει τα μέγιστα:

Δραστηριότητα Αi
Εκπόνηση μελετών, ιδίως για θέματα συνδεόμενα με τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας της σχετικής οργάνωσης ελαιουργικών φορέων
Δημιουργία βάσης συλλογής δεδομένων για την παρακολούθηση των βασικών ποιοτικών παραμέτρων του εισερχόμενου προς αποθήκευση στις ανοξείδωτες δεξαμενές. Εν συνεχεία τυποποίηση ελαιολάδου στις εγκαταστάσεις της Ένωσης. Το παραπάνω αποτελεί τη βάση για τη περαιτέρω ανάπτυξη συστήματος ιχνηλασιμότητας διότι δίδεται πληροφοριακό υλικό σε σχέση με το μητρώο των ελαιοπαραγωγών, των ελαιοτεμαχίων, των ελαιοτριβείων, των μέσων μεταφοράς του καθώς και του εργαστηρίου.

Δραστηριότητα Βii
Έργα πρακτικής επίδειξης των τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου, όπως η βιολογική, η ορθολογική και η ολοκληρωμένη γεωργία
Bελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ελαιοκαλλιέργειας με την Μελέτη και Εφαρμογή Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής σε μια σειρά από ελαιώνες για την παραγωγή ελαιολάδου.

Δραστηριότητα Γi
Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία για τα θέματα που συνδέονται με την ποιότητα των προϊόντων
Βελτίωση της ποιοτικής παραγωγής ελαιολάδου με την βελτιστοποίηση και το προγραμματισμό του χρόνου συγκομιδής και έκθλιψης ελαιοκάρπου μέσω ειδικού οργάνου εργαστηρίου που προσδιορίζει την περιεκτικότητα λαδιού και υγρασίας στον ελαιόκαρπο.

Δραστηριότητα Γiv
Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία για τα θέματα που συνδέονται με την ποιότητα των προϊόντων
Βελτιστοποίηση των συνθηκών υγιεινής κατά την μεταφορά του ελαιοκάρπου με την καθιέρωση των πλαστικών παλετοκιβωτίων, σε ένα μεγάλο αριθμό ελαιοπαραγωγών, μεταφοράς του ελαιοκάρπου.

Δραστηριότητα Γv
Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία για τα θέματα που συνδέονται με την ποιότητα των προϊόντων
Βελτίωση της ποιότητας του EXTRA παρθένου ελαιολάδου μέσα από την επάνδρωση του χημικού εργαστηρίου ανάλυσης με όργανα όπως αέριο και υγρό χρωματογράφο για την μέτρηση των στερόλων, υπεροξειδίων, συντελεστών Κ κ.λ.π.

Δραστηριότητα Εii
Διάδοση πληροφοριών για το έργο των ΟΕΦ στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία
α), β), γ), δ)
Δημιουργία site στο οποίο δίδονται πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες της οργανώσεως ελαιουργικών φορέων της περιοχής, δράσεις της Ε.Α.Σ. Κορινθίας με αμφίδρομη σχέση ήτοι μεταδίδονται και απαραίτητες πληροφορίες σχετικές με το κλάδο στους ελαιοπαραγωγούς που έχουν πρόσβαση στο σύστημα.

Ευχαριστούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, επίσης το τμήμα Ελαίας και τον Οργανισμό Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠ, Τμήμα Συνδεδεμένων Καθεστώτων και Προγραμμάτων για την αμέριστη συμπαράστασή τους στην υλοποίηση και εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος, το οποίο επιδοτήθηκε σχεδόν στο σύνολό του από Κοινοτικά και Εθνικά κονδύλια.

Τρόπος Λειτουργίας

Δεδομένα